Mokestis už ugdymą

Mokestis už vaikų sportinį ugdymą

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. T11-294 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų“  mokestis už vaikų sportinį ugdymą rugsėjo-birželio mėnesiais yra 10,00 Eur per mėnesį. Minėtą sumą už kiekvieną einamąjį mėnesį Jūs privalote sumokėti iki mėnesio 25 dienos, pervedant pinigus į Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centro atsiskaitomąją sąskaitą (LT35 4010 0510 0364 2019, AB Luminor Bank, įstaigos kodas 163740253). Atliekant pavedimą, prašome nurodyti ugdytinio vardą, pavardę ir sporto šaką. Apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (banko kvitą, internetinio pavedimo kopiją) pristatyti treneriui.

Nuo mokesčio atleidžiami: neįgalūs vaikai; šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą, vaikai; ugdytiniai, kurie gyvena globos įstaigose (grupėse). Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikai gauna socialinę pašalpą, pateikia Centro direktoriui prašymą ir pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą.

Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą

Skip to content