Priėmimo tvarka

Mokinių priėmimo į BĮ sporto centrą sutartis

Prašymo forma

Prašymas dėl mokinio išbraukimo iš mokinių sąrašų

Sutikimas dėl dalyvavimo varžybose

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. savivaldybės​​ BĮ sporto centro​​ 

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31​​ d.

įsakymu Nr.​​ ĮV-51

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĘ

ĮSTAIGĄ SPORTO CENTRĄ

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių​​ priėmimo į Klaipėdos rajono​​ savivaldybės BĮ sporto centrą (toliau – Centras) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Centrą pagal​​ sportinio ugdymo programas (toliau – Sportinio ugdymo programa) prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką, nurodo Centre vykdomas​​ sportinio ugdymo programas.​​ 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Centro nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais ir kitais neformalųjį mokinių švietimą reglamentuojančiais teisės aktais.​​ 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Apraše nurodytuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.​​ 

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į SPORTO CENTRĄ ORGANIZAVIMAS

 

4. Mokiniai į Centrą priimami ugdytis pagal atskirų sporto šakų programas, kuriomis siekiama suteikti ir sistemingai gilinti mokinių pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti didelio sportinio meistriškumo.​​ 

5. Centre Sportinio ugdymo grupės steigiamos, atsižvelgiant į vaikų užimtumo organizavimo kryptis, poreikius, interesus, tėvų pageidavimus, trenerių pasirengimą, turimą materialinę bazę, finansinius išteklius.​​ 

6. Sportinio ugdymo programos Centre organizuojamos pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas veiklos programas.​​ 

7. Sportinių ugdymo grupių komplektavimas:​​ 

7.1 Sportinio ugdymo grupių komplektavimas vyksta remiantis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, sportininko meistriškumu, gydytojo leidimu lankyti treniruotes ir dalyvauti sporto šakų varžybose.​​ 

8. Mokinių priėmimas vykdomas į 4 Sportinio ugdymo programų etapus:​​ 

8.1. I etapas: pradinis rengimas (PR). Pradinio rengimo etapas skiriamas 6–13​​ metų mokiniams ir trunka 1–2 metus (amžius ir etapo terminas priklauso nuo sporto šakos specifikos). Šiame etape atliekamas kūno kultūros, sveikatingumo ir auklėjamasis darbas, skirtas fiziniam pasirengimui, sporto šakos technikos pagrindų įgijimui, kontrolinių normatyvų įvykdymui siekiant patekti į meistriškumo ugdymo etapą.​​ 

8.2. II etapas: meistriškumo ugdymo etapas (MU). Šis etapas skiriamas 10–17​​ metų mokiniams,​​ atlikusiems ne trumpesnį kaip 1–4 (atskirų sporto šakų iki 5 metų) metų būtinąjį parengimą ir įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis Sportinio ugdymo rekomendacijų 1 priedu.​​ 

8.3. III etapas: meistriškumo tobulinimas (MT). Šis etapas skiriamas 14–19​​ metų ir vyresniems mokiniams, atlikusiems ne trumpesnį kaip 1–3 (atskirų sporto šakų iki 4 metų) metų būtinąjį parengimą ir įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis Sportinio ugdymo rekomendacijų 1​​ priedu.​​ 8.4. IV etapas: aukšto meistriškumo (AM). Šis etapas skiriamas 17​​ metų ir vyresniems sportininkams, įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis Sportinio ugdymo rekomendacijų 1 priedu.​​ 

9.​​ Mokiniai, kurie nori nemokamai važiuoti į Centrą,​​ privalo informuoti trenerius, o administracija rugsėjo mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybei pateikia moksleivių, vykstančių į ugdymo įstaigą maršrutiniais autobusais, sąrašą.

10. Mokestis už neformalųjį švietimą​​ nustatytas Klaipėdos​​ rajono savivaldybės tarybos sprendimu:​​ 

10.1. Pagal vieną Sportinio ugdymo programos sporto šaką – 5,00​​ Eur vienam mokiniui per mėnesį.​​ 

11. Vadovaujantis Klaipėdos​​ rajono savivaldybės tarybos​​ 2018​​ m.​​ gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T11-514​​ „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą“ .

Nuo mokesčio atleidžiami:​​ 

11.1. Neįgalūs vaikai.

11.2.​​ Šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą,​​ vaikai.

11.3. Vaikai, kurie gyvena globos įstaigose (grupėse).​​ 

12. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos aprašo 11 punkte nustatytos lengvatos, pateikia Centro direktoriui tai​​ patvirtinančius dokumentus

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

13. Priėmimas į Centrą vykdomas ištisus metus.

14. Keisti sportuojančius mokinius mokslo metų eigoje galima nuolat, mėnesio pradžioje pateikiant reikiamus dokumentus.​​ 

15. Prašymą už mokinį iki 14 metų (1 priedas) pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14 metų ir vyresnis mokinys, tai gali padaryti pats.​​ 

16. Prašyme nurodoma:​​ 

16.1. Mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, mokymosi įstaiga ir klasė kurioje mokosi, pageidaujama sporto šaka.​​ 

16.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, telefonas, darbovietė.​​ 

17. Prie prašymo ugdytis pridedami šie dokumentai:​​ 

17.1. Sveikatos pažyma, forma Nr.​​ 068/a.​​ 

18. Mokinio priėmimas ugdytis Centro sportinio ugdymo programas įforminamas rašytine ugdymo sutartimi (2​​ priedas), kurioje aptariami Sporto centro ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės, ugdymosi programa, sutarties keitimas, nutraukimas, asmens duomenų apsauga.​​ 

19. Ugdymo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo Centro direktorius ir asmuo, pateikęs prašymą.​​ 

20. Sutartis su kiekvienu nauju mokiniu, taip pat su tuo pačiu Centro mokiniu, pasirinkusiu naują Sportinio ugdymo programą, sudaroma jo ugdymo (si) pagal tą programą laikotarpiui. Pasikeitus sutartyje numatytoms ugdymo sąlygoms sutartis papildoma.​​ 

21. Mokinių priėmimas ir paskirstymas į sportinio ugdymo programas įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.​​ 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Mokinių priėmimo į Centrą tvarkos aprašas gali būti keičiamas pasikeitus teisės aktams.

________________________________

Skip to content